Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN HATZO PRODUCTIES, GEVESTIGD TE WEDDE, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER, ingeschreven bij de K.v.K. te Groningen, onder nr. 70686548

A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht bevestiging;
3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit, dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uit gevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. Indien de inschakeling van derden extra kosten met zich meebrengt voor de opdrachtgever, dan is toestemming van de opdrachtgever vereist.
3. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen de opdracht naar behoren uit te voeren.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen. De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van het gebruik door opdrachtnemer van de naam en/of het project van opdrachtgever als referentie.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

G. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en de opschorting van de werkzaamheden langer dan 1 maand heeft geduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de al verrichte werkzaamheden, tenzij aan die verrichte werkzaamheden geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend.

I. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van het overeengekomen tarief van opdracht nemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, zulks ter bepaling van opdrachtnemer.
4. Het in de leden twee en drie bepaalde is niet van toepassing indien opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard op basis van het beginsel van “no cure-no pay”. Het van tevoren afgesproken en in de opdrachtbevestiging vastgelegde honorarium is dan eerst verschuldigd indien de opdracht het gewenste – in de opdrachtbevestiging omschreven – resultaat heeft opgeleverd. Declaraties van ingeschakelde derden vallen niet onder de “no cure-no pay”-afspraken en worden in rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in lid 2 en lid 3”.
5. Indien de opdracht is aanvaard met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, is opdrachtgever, bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever en/of bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de opdrachtnemer wegens het in gebreke blijven van opdrachtgever ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden of wegens enige andere aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, waardoor een reëel te verwachten subsidievoordeel niet wordt gehaald, alsnog een honorarium verschuldigd, berekend overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, uitgaande van volledige toekenning van reeds gedane subsidieaanvragen en/of uitgaande van reëel te verwachten subsidievoordeel op grond van relevante subsidieregelingen waarvoor aanvragen nog niet of niet volledig zijn gedaan.

J. BETALING
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

L. AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het honorarium voor het aantal gewerkte uren van de opdrachtnemer voor de specifieke opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdracht-nemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Voorts is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade, indien opdrachtgever niet tijdig en correct de verplichtingen na is gekomen als bepaald in artikel D lid 1.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de rechter in Groningen bevoegd.
3. Indien tussen partijen daaromtrent uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming bestaat, staat het opdrachtgever en opdrachtnemer vrij het geschil voor te leggen aan een daartoe gezamenlijk ingestelde arbitragecommissie.
4. Alvorens een geschil aan de rechter of een arbitragecommissie voor te leggen, zijn partijen verplicht het geschil eerst door mediation te trachten op te lossen. Partijen dragen ieder de helft van de kosten van de mediation. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze op door de bevoegde rechter in Groningen worden aangewezen.